🍁พช.กะเปอร์ ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”🍁

🍁พช.กะเปอร์ ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”🍁

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564

💮นางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นายวิรุณ เลี่ยมไข่ต่วน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายนวิน สังข์เทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โดยในวันนี้มีการดำเนินการขุดจำนวน 1 แปลง ของ นางลัดดา ทองสะพรั่ง พื้นที่หมู่ที่ 2 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนองมาตราส่วน 1:1 ดินร่วนปนทราย

         💮การดำเนินงานมีอุปสรรค คือในขณะที่ดำเนินการขุดมีฝนตกหนัก ซึ่งเป็นการยากในการดำเนินงานของเครื่องจักร บวกกับเป็นพื้นที่ดินร่วนปนทราย ทำให้เสี่ยงต่อการพังทลางของดิน ซึ่งนายวิรุณ เลี่ยมไข่ต่วน ได้กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดด้วยความระมัดระวัง ทำให้การดำเนินงานผ่านไปได้ด้วยดี
“ระนอง ต้องมา”
🏞“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”⛰
#แหล่งข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 8 times, 1 visits today)