KBO ระนอง ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อ.กะเปอร์

KBO ระนอง ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อ.กะเปอร์

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่าย องค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดระนอง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP ในพื้นที่ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยมีนางสาวจีรจิต  ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ให้การต้อนรับ โดยได้ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการผู้ผลิต ผู้ประการ ดังนี้

  1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรชีมี หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ผู้ผลิตหมวกถักเชือกร่ม
  2. กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านแพรกซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ผู้ผลิตขนมครองแครง

ในการนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดระนอง ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ผลิต ผู้ประการ OTOP ในพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ต่อไป

“ระนอง ต้องมา”

“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”

#แหล่งข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 10 times, 1 visits today)