พช.กะเปอร์ ร่วมขับเครื่อนแผนพัฒนาตำบลกะเปอร์

พช.กะเปอร์ ร่วมขับเครื่อนแผนพัฒนาตำบลกะเปอร์
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
นางสาวจีรจิต  ทองสีขาว  พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ร่วมดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ในการนี้ นางสาวจีรจิต  ทองสีขาว ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบลกะเปอร์ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)
โดยในที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ ของตำบลกะเปอร์ เพื่อทราบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา และได้ใช้ข้อมูลต่างๆมาเพื่อประกอบการจัดทำแผน ได้แก่ แผนหมู่บ้าน, ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ), ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) และข้อมูลอื่นๆเพื่อร่วมกันประกอบการจัดทำแผนพัฒนา ที่สะท้อนปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง และสามารถเชื่อมโยงสู่แผ่นพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป
“ระนอง ต้องมา”
“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”
#แหล่งข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 4 times, 1 visits today)