ประชุมหมูบ้านล่อไหล เยี่ยมชม โคก หนอง นา เชี่ยวเหลียง

ประชุมหมูบ้านล่อไหล เยี่ยมชม โคก หนอง นา เชี่ยวเหลียง
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
นางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยนายนวิน สังข์เทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หมู่บ้านล่อไหล ณ ศูนย์เอนกประสงค์บ้านล่อไหล หมู่ที่ 6 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ในการนี้ นางสาวจีรจิต ทองสีขาว ได้ชี้แจงแผนและผลการดำเนินงานด้านต่างๆของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ พร้อมนี้ได้มีการพูดคุยรับฟังปัญหาความต้องการด้านต่างๆของหมู่บ้าน เพื่อสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ได้ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนงานพัฒนาในพื้นที่
จากนั้น นางสาวจีรจิต ทองสีขาว ได้เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (HLM) ครัวเรือน นายสุริโย ยอดสังวาล ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ซึ่งนายสุริโย ยอดสังวาล ครัวเรือนต้นแบบ ได้พาชมความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยได้มีการปลูกพืชผักชนิดต่างในพื้นที่ เช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ตะไคร้ ฯลฯ มีการปลูกบัวในบ่อน้ำ และมีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ คือเป็ดบ้านนา ซึ่งเป็นเป็ดสายพันธุ์พื้นถิ่น ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ ที่หายาก รสชาติอร่อย ขายได้ราคาดี ทั้งนี้ นายสุริโย ยอดสังวาล ได้อธิบายต่ออีกว่ามีแผนจะปลูกพืชอีกหลายชนิด ซึ่งจะเป็นการปลูกป่า 5 ระดับ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ในลำดับต่อไป
“ระนอง ต้องมา”
“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”
#แหล่งข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 10 times, 1 visits today)