วัดความสุขมวลรวมหมู่บ้าน บ้านย่านยาว

วัดความสุขมวลรวมหมู่บ้าน บ้านย่านยาว

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

นางสาวจีรจิต  ทองสีขาว  พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ได้มอบหมายให้นายวิรุณ  เลี่ยมไข่ต่วน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พร้อมด้วย นายนวิน  สังข์เทพ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านย่านยาว หมู่ที่ 2 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบภาพรวมของหมู่บ้านตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข”  หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (Gross Village Happiness : GVH)  ผลการประเมิน คือ บ้านย่านยาว เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ “อยู่เย็น เป็นสุข”

“ระนอง ต้องมา”

“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”

#แหล่งข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 8 times, 1 visits today)