พช.กระเปอร์ ร่วมผู้นำ “เร่งปรับภูมิทัศน์ วังมัจฉา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน”

🌷🌼 พช.กระเปอร์ ร่วมผู้นำ “เร่งปรับภูมิทัศน์ วังมัจฉา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน” 🌼🌷

🐠วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
🐟นายรพีพงศ์ พักร์พลเดช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสียด ตำบลกะเปอร์ จังหวัดระนอง เข้าพบนางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ เพื่อจัดทำรายละเอียดประมาณการเพื่อประกอบการเสนอของบประมาณงานส่งเสริมและยกระดับชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกงษี บริเวณวังมัจฉา หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
🐳โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์พร้อมด้วยชุมชนบ้านกงษี มีแผนการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน บริเวณวังมัจฉา เช่น ตัดหญ้าและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ งานปรับแต่งพื้นที่เป็นจุด Check In โดย มีการทำป้ายตัวอักษร พาสวู๊ด ทาสีทางเดิน , รั้ว , สะพานแขวน , ฝาย และมีการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
🐬ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและจับจ่ายโดยมีการนำสินค้าชุมชนมาวางจำหน่าย เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน รวมไปถึงเป็นการกระตุ้นและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนบ้านกงษี ให้มีความแข้มแข็ง และยั่งยืน

🏵🌼ระนอง ต้องมา🌼🏵
☘️“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”☘️

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 8 times, 1 visits today)