พช.กะเปอร์ น้อมนำ แนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่งคงทางอาหาร เฟส 2

        พช.กะเปอร์ น้อมนำ แนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่งคงทางอาหาร เฟส 2
                   วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 นางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกะเปอร์ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง บ้านย่านยาว หมู่ที่ 2 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เพื่อพบกับนางจีรนันท์ ภาคอารีย์ เกษตรกรต้นแบบ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนกะเปอร์ ได้คัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดเป็นบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่งคงทางอาหาร เฟส 2
                   ทั้งนี้ นางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ได้ชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการแก่ นางจีรนันท์ ภาคอารีย์ ซึ่งต้องมีการบันทึก คลิปวีดีโอ เพื่อส่งเข้าประกวดบุลคลต้นแบบ ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
                  และได้เยี่ยมชมแปลงปลูกผักชนิดต่างๆ พร้อมทั้งได้ทำการบันทึก คลิปวีดีโอ โดยการเยี่ยมชมแต่ละจุดนางจีรนันท์ ภาคอารีย์ เกษตรกรต้นแบบได้อธิบายผักแต่ละชนิด คุณประโยชน์ของผักแต่ละชนิด ซึ่งทั้งหมดเป็นการปลูกผักแบบอินทรีย์ ปลอดสารพิษ มีคุณค่าทางสารอาหารและความปลอดภัย
                  ท้ายนี้นางจีรนันท์ ภาคอารีย์ ได้อธิบายต่ออีกว่า ถึงแม้ในช่วงเวลานี้จะเกิดวิกฤตเศษฐกิจเนื่องจากโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (covid19) แต่ครอบครัวไม่ได้รับความเดือดร้อน เพราะมีพืชผักชนิดต่างๆไว้รับประทาน ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ในการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างแท้จริง
(Visited 12 times, 1 visits today)