Best practice ผักสวนครัวสร้างสุข

                                         Best practice ผักสวนครัวสร้างสุข
นางจีรวรรณ ดีเอง
-บ้านเลขที่ 12/5 หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
-อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน
-อาชีพเสริม ปลูกผัก
             ปลูกผักสวนเพื่อบริโภคในครัวเรือน เหลือแบ่งปัน เช่น พริก มะเขือ ผักชี กะเพรา โหระพา ใบมะกรูด มะนาว แตงกวา พริกไทย พืชผักสวนครัวที่ปลูกมีมากกว่า 10 ชนิด จึงทำให้ครัวเรือนมีพืชผักสวนครัวที่เพียงพอตลอดทั้งปี ไม่ต้องซื้อจากตลาด เมื่อมีผู้คนสนใจอยากจจะซื้อไปขายแต่พื้นที่สำหรับปลูกผักไม่เพียงพอ
              ผู้นำชุมชนร่วมกับหน่วยงานราชการส่งเสริมการนำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในครัวเรือนและอนุญาตให้ครัวเรือนประสงค์จะปลูกพืชผักสวนครัวมาใช้ที่สาธารณะของหมู่บ้าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ระบบน้ำสะดวก หากมีรายได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ให้หมู่บ้าน ตนเองมีความสนใจและร่วมกับผู้ที่สนใจมาร่วมปลูกผักร่วมกัน
               มีพื้นที่สำหรับปลูกผัก มีน้ำประปาภูเขา แล้วนำไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ค่าใช้จ่ายมีน้อยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยมูลสัตว์ ทดลองปลูกจำนวน 2 แปลง ขนาด 1×5 เมตร ปลูกผักบุ้ง กวางตุ้ง ปลูกแล้วกินเอง แบ่งปัน และขายได้ มีแม่ค้ามารับซื้อสัปดาห์ละ 4 ครั้ง ปลูกตั้งแต่ปี 2558 รายได้ครั้งแรกประมาณ 4000-5000 บาท ต่อมาขยายแปลงจาก 2 แปลง เป็น 4 แปลง ปลูกพืชไม่ซ้ำและหมุนเวียนสลับชนิด มีรายได้แปลงละอย่างน้อย 600 บาท 1 แปลงปลูกได้ 4 รอบๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2400 บาท 4 แปลงเป็นเงิน 9600 บาท และมีรายได้สูงสุดถึง 22000 บาท เนื้อที่ประมาณ 40 ตารางเมตร และปี2564 มีรายได้จาการขายผัก 24,340บาท
(Visited 47 times, 1 visits today)