พช.กะเปอร์ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย

🌷🌼พช.กะเปอร์ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย🌼🌷

☘️วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยนางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกะเปอร์ ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
☘️โดยมีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 1,046,000 บาท
☘️ ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯและผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการกระตุ้น ให้เกิดความสนใจและสร้างค่านิยมในการใช้ผ้าไทย รวมไปถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ

🏵🌼ระนอง ต้องมา🌼🏵
☘️“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”☘️

#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 15 times, 1 visits today)