พช.กะเปอร์ ขานรับนโยบายพักหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ช่วยเหลือสมาชิกช่วงโควิด 19 ระบาดระลอกใหม่

🌷🌼พช.กะเปอร์ ขานรับนโยบายพักหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ช่วยเหลือสมาชิกช่วงโควิด 19 ระบาดระลอกใหม่🌼🌷
☘️วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการออกหน่วยบริการพักชำระหนี้/ปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลม่วงกลวง ซึ่งมีกลุ่มทะเบียนลูกหนี้มีสิทธิ์พักชำระหนี้ จำนวน 17 กลุ่ม
☘️ในการนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) โดยผู้ที่เป็นสมาชิกลูกหนี้รายเดิมที่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 จะขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ต่อไปอีก 12 เดือน และกรณีสมาชิกลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิพักชำระหนี้ มีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระในห้วงตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จะพิจารณาดำเนินการพักชำระหนี้ให้เป็นระยะเวลา 12 เดือน ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ (ถ้ามี) ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้า และงวดที่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้จนกว่าจะครบระยะเวลาการพักชำระหนี้
☘️ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาท

🏵🌼ระนอง ต้องมา🌼🏵
☘️“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”☘️

#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 21 times, 1 visits today)