พช.กะเปอร์ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล” งบปกติ จำนวน 17 แปลง

🌷🌼พช.กะเปอร์ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล” งบปกติ จำนวน 17 แปลง🌼🌷

☘️วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุขสำราญ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ประเภทต่างๆ เพื่อครัวเรือนได้เลือกรูปแบบแปลงที่ดินที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ของตนเอง
☘️นอกจากนี้ นางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุขสำราญ ได้แนะนำถึงวิธีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
☘️ทั้งนี้ ในพื้นที่อำเภอกะเปอร์มีครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน พื้นที่ขนาด 1 ไร่ ประเภทงบปกติมีจำนวน 17 แปลง
☘️ในการนี้ นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงและ สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯรวมถึงสร้างขวัญกำลังใจเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด รวมไปถึงสร้างประโยชน์แก่ครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน

🏵🌼ระนอง ต้องมา🌼🏵
☘️“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”☘️

#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 2 times, 1 visits today)