พช.กะเปอร์ จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

🌷🌼พช.กะเปอร์ จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร🌼🌷

☘️วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกส์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) พร้อมด้วยนางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ นายวีระพันธ์ สุทธิเพชร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะเปอร์ ครู กศน. นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและนักเรียน นักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะเปอร์
☘️ในการนี้ นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ร่วมเป็นวิทยากร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
นอกจากนี้ได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2
และได้มีการน้อมนำศาสตร์พระราชา “ศาสตร์การเลี้ยงดินด้วยการห่มดิน”ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการใช้ฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เพื่อให้อาหารแก่ดิน
☘️ทั้งนี้ เป็นการรณรงค์สร้างการรับรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักในเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะในสถานการณ์​ปัจจุบัน ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ นำไปสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้
เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

🏵🌼ระนอง ต้องมา🌼🏵
☘️“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”☘️

#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 22 times, 1 visits today)