พช.กะเปอร์ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2564

🌷🌼พช.กะเปอร์ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2564🌼🌷

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกะเปอร์
โดยได้ชี้แจงข้อราชการ ดังนี้
1.การขับเคลื่อนโครงการร่วมใจแก้จนคนระนอง โดยใช้ระบบการจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) หรือ TPMAP
2.การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2564
3.การดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
– โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
– โคงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง
ในการนี้ ได้จัดกิจกรรม OTOP Mobile ซึ่งมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 ราย ได้แก่ ไข่เค็ม โรตีกรอบ
ปลาดุกร้า ปลาทูเค็ม น้ำพริกตะไคร้ ขนมรากรอบม้วน ข้าวแต๋น ผัดไทยซอสผัดไทย ไม้กวาดดอกอ้อ และผักพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🏵🌼ระนอง ต้องมา🌼🏵
☘️“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”☘️

#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 75 times, 1 visits today)