พช.กะเปอร์ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล”

🌷🌼พช.กะเปอร์ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล”🌼🌷
 
☘️วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เครือวัลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอกะเปอร์ ร่วมชี้แจงถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
☘️ทั้งนี้ ในพื้นที่อำเภอกะเปอร์มีครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน พื้นที่ขนาด 1 ไร่ แบ่งเป็นประเภทงบเงินกู้ระยะที่ 1 มีทั้งหมด 9 ครัวเรือน ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการตามแบบแปลนของกรมฯจำนวน 6 แปลงและเป็นพื้นที่ไม่สามารถใช้ตามแบบแปลนของกรมฯได้จำนวน 3 แปลงและประเภทงบปกติ 17 ครัวเรือน ซึ่งมีครัวเรือนที่มีความประสงค์ไม่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 ราย โดยต้องหาครัวเรือนที่ความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯมาทดแทน
☘️ในการนี้ นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ให้กำลังใจแก่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ในการขับเคลื่อนเคลื่อนโครงการฯ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด รวมไปถึงสร้างประโยชน์แก่ครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน
 
🏵🌼ระนอง ต้องมา🌼🏵
☘️“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”☘️
 
#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์
(Visited 11 times, 1 visits today)