พช.กะเปอร์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระยะเวลา 3 วัน

พช.กะเปอร์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระยะเวลา 3 วัน
……วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งดำเนินการภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานในพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรสตรี อสม.และครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 15 คน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยการดำเนินกิจกรรมเริ่มด้วยการบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอ โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร”จากนั้นได้รับเกียรติจากนายชัยกฤต หมวดจันทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) นายธีรยุทร คงคล้าย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องประเภท ภารกิจและหน้าที่ของจิตอาสารวมไปถึงบทบาทของผู้นำชุนชนในการเป็นจิตอาสา การมีภูมิคุ้มกันในการเตรียมพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน จากนั้นในช่วงบ่ายต่อด้วยการเรียนรู้ในหัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ” โดยได้บรรยายในรูปแบบคลิปวิดีโอ โดย อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์ และเวทีถอดบทเรียน
…….วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 2 ของการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นกิจกรรม เอามื้อสามัคคี (ภาคปฏิบัติ) โดยได้รับเกียรติจากนายจำเนียร สาลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน พื้นที่ขนาด 1 ไร่ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และร่วมกันสร้างความร่มเงาแก่ผักกูดโดยได้ใช้ไม้ไผ่ เป็นการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพลังกันในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ นำไปสู่การผนึกกำลังร่วมกันในเกิดความสามัคคี ในช่วงบ่ายได้ดำเนินกิจกรรมเวทีเสวนาการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่าและการประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันดินโลก โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ นางขนิษฐา นาคแก้ว นักวิชาการชำนาญการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์และนายจำเนียร สาลี ครูพาทำ ได้มีการเสวนาเรื่องการบริหารจัดการคนซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา รวมถึงความสัมพันธ์ของดิน น้ำ ป่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต้องมีความสมดุล เป็นแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน หากทรัพยากรดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งถูกทำลายไป ความสมดุลที่มีอยู่ ย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลง
……วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 3 ของการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นด้วยกิจกรรมเรียนรู้ความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล” และถอดบทเรียน วิทยากรโดยนางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ซึ่งตำบลโก่งธนู ถือเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะที่ประสบผลสำเร็จ มีการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการจัดการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเพื่อลดต้นทุนด้านการผลิต “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ประจำครัวเรือน ต่อด้วย การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีอิทธิพลในสังคมปัจจุบัน สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม ในช่วงบ่ายต่อด้วยกิจกรรมวิเคราะห์ตำบล หมู่บ้าน ผ่านกระบวนการ (AIC+SWOT) จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
…….ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างๆให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชนตนเองได้และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุกๆด้าน ทำให้ต้องหันมาพึ่งพาตนเองนำไปสู่การช่วยเหลือชุมชนในระยะยาว ภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
(Visited 11 times, 1 visits today)