จังหวัดระนอง บูรณาการแก้จนคนระนอง โดยยึด TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า เพื่อร่วมวางแผนพัฒนาครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่อำเภอกะเปอร์และอำเภอสุขสำราญ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

จังหวัดระนอง บูรณาการแก้จนคนระนอง โดยยึด TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า เพื่อร่วมวางแผนพัฒนาครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่อำเภอกะเปอร์และอำเภอสุขสำราญ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่ อำเภอกะเปอร์และอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมเทสบาลตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ด้วยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานองค์อำเภอกะเปอร์ โดยนางสาวจีรวรรณ ทรายทอง ผู้จัดการโปรแกรมพื้นที่จังหวัดระนอง-ชุมพร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี 2563 และจัดทำแผนการสนับสนุนกิจกรรมให้กับครัวเรือนเป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งศูนย์ประสานงานองค์อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีเด็กในความดูแล อำเภอกะเปอร์ จำนวน 811 คน อำเภอสุขสำราญ จำนวน 174 คน ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศล ที่ดำเนินพันธกิจด้านต่างๆ ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในสังคม และผู้ที่ดำเนินชีวิตในภาวะยากลำบาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ มูลนิธิฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณกุศล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 1974 เพื่อดำเนินพันธกิจในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ในการนี้ นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ได้เสนอข้อมูล TPMAP:ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ครัวเรือนเปราะบางใน 5 มิติ (ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา และรายได้) อำเภอกะเปอร์ จำนวน 256 ครัวเรือน และอำเภอสุขสำราญ จำนวน 60 ครัวเรือน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกันต่อไป

# แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 64 times, 1 visits today)