“ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี”

🌷🌼“ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี”🌼🌷

☘️วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี” ณ ครัวเรือนนายจำเนียร สาลี บ้านเลขที่ 120/1 หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับ (Household Lab Model for quality of Life : HLM) พื้นที่ขนาด 1 ไร่ โดยได้ดำเนินกิจกรรม ปลูกสัปปะรดโดยใช้แขนงปลูก หว่านเมล็ดผักสวนครัว ได้แก่ คึ่นฉ่าย ผักกวางตุ้ง และถั่วฝักยาวสีแดงใช้ต้นกล้าในการปลูก เป็การขยายพันธ์ 3 รูปแบบ คือ ใช้แขนง หว่านเมล็ดพันธ์ และต้นกล้า

☘️ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมฯดังกล่าว นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

🏵🌼ระนอง ต้องมา🌼🏵
☘️“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”☘️

#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 15 times, 1 visits today)