พช.กะเปอร์ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการใช้พลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ระนอง ต้องมา
“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”
      พช.กะเปอร์ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการใช้พลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ดำเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
     โดยโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.สร้างพลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2.เสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในการใช้พลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยต้องดำเนินกิจกรรมอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๕ กิจกรรม
3.ทบทวนการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ และการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเข้มข้น
         ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินและการวางแผนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็ง และนายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง มาสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ให้ประสบผลสำเร็จ
(Visited 5 times, 1 visits today)