“ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี”

ระนอง ต้องมา
“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”
    “ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี”
    วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี” ณ ครัวเรือนนายจำเนียร สาลี บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับ (Household Lab Model for quality of Life : HLM) พื้นที่ขนาด 1 ไร่ โดยได้ดำเนินกิจกรรม สร้างขนำและสร้างพื้นที่นั่ง ด้วยไม้ไผ่ โดยการผูกยึดด้วยเชือก
    ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมฯดังกล่าว นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
    โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รวมไปถึงการสร้างประโยชน์แก่ครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน
(Visited 7 times, 1 visits today)