“ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี”

🏵🌼ระนอง ต้องมา🌼🏵
☘️“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”☘️

“ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี”

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี” ครั้งที่ 1 จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
1. ครัวเรือนนายสุริโย ยอดสังวาลย์ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 6 บ้านหล่อไหล ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยได้ดำเนินกิจกรรม ปลูกผักสวนครัว ได้แก่ พริกและขมิ้น
2. ครัวเรือนนางข้อลี่ย๊ะ หนูรักษ์ บ้านเลขที่ 120/1 หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยได้ดำเนินกิจกรรม สร้างแปลงผักโดยใช้ไม้ไผ่
ซึ่งเป็นครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับ (Household Lab Model for quality of Life : HLM) พื้นที่ขนาด 1 ไร่

ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมฯดังกล่าว นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 6 times, 1 visits today)