“ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี”

…ระนอง ต้องมา…
“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”
“ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี”
      วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี” ครั้งที่ 1 ณ บ้านนางประไพ หมันหนำ บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับ (Household Lab Model for quality of Life : HLM) พื้นที่ขนาด 1 ไร่ โดยได้ดำเนินกิจกรรม สร้างคอกเป็ดและไก่
      ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมฯดังกล่าว นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ จะเห็นได้ถึงความแตกต่างจากเดิมอย่างเป็นรูปธรรม
(Visited 7 times, 1 visits today)