กะเปอร์นำนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างองค์ความรู้นำไปสู่ศูนย์เรียนรู้

…ระนอง ต้องมา…
“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”
กะเปอร์นำนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างองค์ความรู้นำไปสู่ศูนย์เรียนรู้
 
      วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายจิรบูลย์ จันปุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด พร้อมด้วย พ.ต.ต.วิมลชัย อินทร์ทอง สวป.สถานีตำรวจภูธรอำเภอกะเปอร์ เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี” ณ บ้านคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับ (Household Lab Model for quality of Life : HLM) พื้นที่ขนาด 1 ไร่ โดยมีปราชญ์พาทำ คือ นายจำเนียร สาลี พาทำกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมปรับพื้นที่ ศาสตร์การเลี้ยงดิน “การห่มดิน”
2. ปลูกผักสวนครัว “ร้านปลูกผักลอยฟ้า”
3. เตาเผาถ่านแบบหลุม
      ในการนี้ นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนพร้อมคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว และมอบหมายภารกิจให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ จำนวน 10 คน ดังนี้
1.การจัดทำแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน
2. มอบหมายให้ทุกคนจัดทำองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม เพื่อมอบให้ครัวเรือนเป้าหมายได้นำไปใช้ในอนาคต
3.จัดทำแผนงานโครงการโดยให้คิดร่วมกับครัวเรือนสำหรับการต่อยอดกิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆต่อไป
      โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รวมไปถึงการสร้างประโยชน์แก่ครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน
      ทั้งนี้ อำเภอกะเปอร์มีครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้ระยะที่ 1) ระดับ (Household Lab Model for quality of Life : HLM) พื้นที่ขนาด 1 ไร่ ทั้งหมด 9 ครัวเรือน ซึ่งได้จัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี” ไปแล้ว 2 ครัวเรือน
(Visited 7 times, 1 visits today)