ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเหมาบริการ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง

รายละเอียดเพิ่มเติม 

(Visited 41 times, 1 visits today)