พช.กะเปอร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

….ที่นี่กะเปอร์…..
     วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00น.
     นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)เพื่อซักซ้อมสร้างความเข้าใจในการบริหารกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่คณะกรรมการฯ จำนวน 5 ตำบล รวมทั้งหมด 23 กองทุน
     ทั้งนี้ นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ ได้มอบแนวทางการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ และหลักการมีส่วนร่วมของครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
     ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
(Visited 25 times, 1 visits today)