การประชุมตรวจสอบและรับรองข้อมูล จปฐ.ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563

…….ที่นี่กะเปอร์……
          วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   เวลา 10.00-11.00 น.
          นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ร่วมสังเกตการณ์การประชุมตรวจสอบและรับรองข้อมูล จปฐ.ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอกะเปอร์ อำเภอกะเปร์ จังหวัดระนอง
          ทั้งนี้ เพื่อจัดเวทีตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ของทุกตำบลในอำเภอ มติที่ประชุม ไม่มีการรับรองข้อมูลเนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลฯ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีรายละเอียดประกอบที่ชัดเจน
         ในการนี้ นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้พูดคุยในที่ประชุมเรื่องแนวทางการตรวจสอบฯ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องใช้แนวทางการตรวจสอบข้อมูล จปฐ.ปี 2563 ตามที่กรม พช.กำหนด สำหรับการจัดการประชุมฯ และประสานกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับตำบล ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องที่ ผู้นำชุมชน และผู้แทนครัวเรือน ตำบลละ 30 คน
(Visited 29 times, 1 visits today)