ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2563

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำเจริญพระพุทธมนต์ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ณ บ้านห้วยเสียด หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยนายรพีพงศ์ พักร์พลเดช ผู้ใหญ่บ้านกล่าวถวายรายงานการดำเนินงาน และนำชมกิจกรรม กลุ่มสตรีหมู่บ้านห้วยเสียด ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชผสมผสาน และกลุ่มรีไซเคิลบ้านห้วยเสียด

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2563 ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
# CR ภาพถ่ายโดยพี่ไหม (พขร.)

(Visited 51 times, 1 visits today)