เอามื้อ บ้านบางปรุล่างครั้งที่ 2

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมเครือข่ายการพัฒนาผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ครั้งที่ 2  ณ บ้านผู้นำต้นแบบ นายพงศ์พัฒน์ พริ้มแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านบางปรุล่าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ ซึ่งกิจกรรมมีขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนาสามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่ในรูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการลงปลูกต้นไม้เพิ่ม ได้แก่ ต้นมาฮอกกานี ต้นตะเคียนทอง ต้นเนียง ต้นสักทอง และต้นสะตอ นอกจากนั้นก็ยังมีการสร้างขนำ (กระท่อมหลังเล็กๆ ที่ใช้เศษไม้มาสร้าง) ไว้สำหรับพักผ่อน และหลบแดดหลบฝนอีกด้วย

(Visited 66 times, 1 visits today)