เอามื้อครั้งที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเครือข่ายการพัฒนาผู้นำ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ครั้งที่ 2 ณ บ้านผู้นำต้นแบบ นายจำเนียร สาลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ ซึ่งกิจกรรมมีขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนาความสามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่ในรูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจีรจิต ทองสีขาว ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 44 times, 1 visits today)