ประชุมกลั่นกรองโครงการพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ได้จัดการประชุมพิจารณาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองททุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ มากล่าวให้โอวาทและให้เกีรติกล่าวเปิดงาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกะเอปร์และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกะเปอร์ โดยโครงการที่ขอรับการสนับสนุนมีทั้งสิ้น 11 โครงการ เป็นเงินหมุนเวียนจำนวน 2 โครงการ และเงินอุดหนุนจำนวน 9 โครงการ

-ผลการพิจารณาปรากฎว่าทั้ง 11 โครงการได้รับการอนุมัติ

(Visited 21 times, 1 visits today)