กิจกรรมเอามื้อ หมู่ที่ 7 บ้านบางปรุล่าง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ได้ดำเนินกรกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมเครือข่ายการพัฒนาผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านผู้นำต้นแบบ นายพงศ์พัฒน์ พริ้มแก้ว ผู็ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านบางปรุล่าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ ซึ่งกิจกรรมมีขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนาสามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่ในรูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้รับเกียรติจาก นางสุจันดา ผาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 64 times, 1 visits today)