กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายสำราญ ชูสิงค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง และนางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ได้จัดการประชุมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่

  • กลุ่มแปรรูปผลไม้และอาหารบ้านกงษี
  • กลุ่มแม่บ้านพัฒนาอาชีพบ้านห้วยเสียด
  • กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านย่านยาว
  • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านหินขาว

ทั้งนี้ก็เพื่อเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำแผนพัฒนาของผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน นวัตกรรม และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นการเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

(Visited 114 times, 1 visits today)