“โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” กิจกรรมสัมมนาการเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบ 63

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 10.00-12.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ได้จัดกิจกรรม “โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” กิจกรรมสัมมนาการเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด 3 หมู่บ้าน คือ

  • วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ตำบลเชี่ยวเหลียง โดยมีนางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ พัฒนากรประจำตำบลเป็นผู้ดำเนินงาน และได้รับการประสานงานจาก นายสุภาพ จันทร์หอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
  • วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านม่วงกลวง ตำบลม่วงกลวง โดยมีนางสาวนาบีละห์ ดอเฮง พัฒนากรประจำตำบลเป็นผู้ดำเนินงาน และได้รับการประสานงานจาก นายชัยวัฒน์ ณ สุวรรณ ผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 1
  • วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ โดยมีนางสาวชยุดา ปล้องใหม่ พัฒนากรประจำตำบลเป็นผู็ดำเนินงาน โดยได้รับการประสานงานจากนายสนาน มณีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านและ นางสาวกนกวรรณ ช่วยชนะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

โดยจุดประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม ก็เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยที่คนในชุมชนสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ตั้งอยู่ในความพอเพียง ไม่เบียดเบียนใคร นอกจากนั้นยังมีงบประมาณส่วนหนึ่งจากกรมการพัฒนาชุมชนที่ชาวบ้านสามารถนำไปจัดสรรและแบ่งปัน เพื่อเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมหรือสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้

(Visited 54 times, 1 visits today)