ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานอำเภอกะเปอร์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอกะเปอร์ โดยการเยี่ยมชมแปลงผักของนางละออง เจริญนาม หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปอร์ ซึ่งกิจกรรมนี้ นั้นได้ช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถดำเนินชีวิตโดยการพึ่งตนเองได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวแบบนี้

นอกจากนั้นยังได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มเย็บจากหญ้าคาของนางอรุณ ทองสุก หมู่ที่ 3 ตำบลบางหิน ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ทำให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้

(Visited 32 times, 1 visits today)