ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ได้เดินทางไปยังบ้านนายบุญจักร สงคราม กำนันหมู่ที่ 7 ตำบลเชี่ยวเหลียง โดยทำการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำเอาไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนที่ต้องการปลูกผักสวนครัวเพิ่ม หรือครัวเรือนที่ต้องการมรรายได้เสริมในช่วงเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

(Visited 23 times, 1 visits today)