ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายธนชัย ชูแนม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศกรมการพัฒนาชุมชน และนางสาวประไพ จินดารัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชชนจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามข้อมูลจากระบบ TPmap คือ
– นายผล รอดแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบางหิน พบว่ามีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับลูกสาวและหลานสาว โดยมีรายได้จากการขายขนมไทยและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
– นายสมศักดิ์ รักราช หมู่ที่ 3 ตำบลบางหิน จากการสำรวจพบว่าเป็นครัวเรือนที่มีผู้ป่วยติดเตียง หัวหน้าครอบครัวหารายได้จากการทำตับหญ้าคาเพื่อเป็นอาชีพเสริม
ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในครัวเรือน
หลังจากนั้น นายธนชัย ชูแนม หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานและวิธีใช้ระบบ log book จาก TPmap ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 33 times, 1 visits today)