การคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง และคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด  เข้าลงประเมินตามโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นของอำเภอกะเปอร์ที่ห้องระชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ และกลุ่มเตยหอม หมู่ที่6 บ้านนาเดิม ตำบลบ้านนา โดยมีเกณฑ์เลือกดังนี้

1.ประเภทสำนักงานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

2.ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

3.ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

ทั้งนี้พัฒนาการจังหวัดระนอง นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน และมอบขวัญกำลังใจให้กับคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอกะเปอร์ เพื่อให้มีกำลังใจในการทำงานและพัฒนาต่อยอดโครงการต่อไป

(Visited 26 times, 1 visits today)