รับมอบการสนับสนุน Face Shield

วันที่ 27 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ รับมอบการสนับสนุน Face Shield จากคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่อไป ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

(Visited 25 times, 1 visits today)