ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวชยุดา ปล้องใหม่ และนางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ระดับอำเภอ) ที่ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ โดยสำรวจกลุ่มสตรีที่มีหนี้ค้างชำระ เพื่อทราบถึงสาเหตุและปัญหาของการค้างชำระหนี้ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลและเสนอแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหากับทางจังหวัดต่อไป

(Visited 17 times, 1 visits today)