การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตราการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มีาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบแนวทางการบริหารเชิงบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนของงานพัฒนาชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตราการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ศาลากลางจังหวัดระนอง ทั้งนี้มีนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนองบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ตามไตรมาสในปี 2563 นี้

(Visited 23 times, 1 visits today)