โครงการส้รางความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ จัดโครงการส้รางความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน” ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ จังวหัดระนอง กลุ่มเป้าหมาย 3 ตำบล ได้แก่บ้านนา เชี่ยวเหลียง และบางหิน
ในการนี้ได้มีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำบัญชีครัวเรือน และการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

(Visited 14 times, 1 visits today)