กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เนื่องในวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาชุ [...]

อ่านต่อ

โครงการส้รางความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. สำนักงานพัฒนาชุม [...]

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติในการลดหนี้ค้างชำระของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอกะเปอร์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุ [...]

อ่านต่อ