โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลกะเปอร์

นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ เข้าร่วมเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 10 หมู่บ้าน ของตำบลกะเปอร์ เพื่อให้ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเวที

(Visited 69 times, 1 visits today)