ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน ตำบลบางหิน

นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นายชัชยาคมน์  สุพิทยพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลบางหิน เข้าตรวจเยี่ยมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2561 ณ บ้านนางสาวคำเพียง  พลชลาธิป หมู่ที่ 4 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ซึ่งพบว่าเกิดการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

(Visited 80 times, 1 visits today)