ติดตามความก้าวหน้าการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าของหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน

นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์  รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นายชัชยาคมน์  สุพิทยพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมเพาะเห็ดฟางในตะกร้าของกลุ่มเป้าหมาย บ้านม่วงกลวง หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งได้ผลที่น่าพอใจในการจัดกิจกรรม แต่มีปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ คือ อุณหภูมิของพื้นที่ที่มีความร้อนมากเกินไป และคุณภาพของก้อนเชื้อที่ไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลต่ออัตราการออกของเห็ดฟาง

(Visited 110 times, 1 visits today)