นำเสนอโครงการท่องเที่ยวชุมชนของอำเภอกะเปอร์

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมพล  ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ และนายชัชยาคมน์  สุพิทยพันธุ์ พัฒนากร เข้าร่วมนำเสนอโครงการท่องเที่ยวชุมชนของอำเภอกะเปอร์ ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน จังหวัดระนอง ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ปลัดจังหวัดระนอง และพัฒนาการจังหวัดระนองเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม โดยอำเภอกะเปอร์มีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบางหิน หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง บ้านหินขาว หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปอร์ บ้านบางปรุล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปอร์ และบ้านกงษี หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปอร์

(Visited 158 times, 1 visits today)