ติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 อำเภอกะเปอร์

วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานจังหวัดระนองติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 ของพื้นที่ตำบลบางหิน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 พื้นที่ตำบลกะเปอร์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 เพื่อดูข้อมูลแบบสอบถามที่ให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยมีผู้จัดเก็บข้อมูลจปฐ.เป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่คณะติดตาม

(Visited 92 times, 1 visits today)