กิจกรรม “ปั่นเปิดเมืองกะเปอร์”

วันที่ 21 มกราคม 2561 นายเฉลิมพล  ครุอำโพธิ์  นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นเปิดเมืองกะเปอร์” ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอำเภอกะเปอร์ โดยมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมจากทั่วจังหวัดระนอง และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีระยะทาง 34 กิโลเมตร มีจุดแวะพัก จำนวน 5 จุด คือ จุดที่ 1 บ้านไร่ไออรุณ  จุดที่ 2 บ้านหินขาวโฮมสเตร์ หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปอร์ จุดที่ 3 ศูนย์เรียนรู้บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปอร์ (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2560) จุดที่ 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางปรุล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปอร์ (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2559) และจุดที่ 5 อุทยานวังมัจฉา


(Visited 37 times, 1 visits today)