กิจกรรมโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านชลนิมิตร ตำบลเชี่ยวเหลียง

นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นายชัชยาคมน์  สุพิทยพันธุ์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบ จัดกิจกรรมโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมจัดเวทีสำรวจความต้องการ และการศึกษาดูงาน ฟาร์มแพะบ้านขุนรอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 26 ครัวเรือน และผู้นำปราชญ์สัมมาชีพชุมชน จำนวน 5 คน

(Visited 117 times, 1 visits today)