กิจกรรมโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านวังกุ่ม ตำบลบางหิน

นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์  รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์  มอบหมายให้นายชัชยาคมน์  สุพิทยพันธุ์  พัฒนากรผู้รับผิดชอบพื้นที่ ให้เข้าร่วมกิจกรรมการค้นหาความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย และศึกษาดูงาน โดยได้รับการร่วมมือจากนายสุรินทร์  สังข์สี ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังกุ่ม เป็นวิทยากรในการศึกษาดูงานในพื้นที่

(Visited 208 times, 1 visits today)