กิจกรรมโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านตะเคียนงาม ตำบลบางหิน

นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์  รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นายชัชยาคมน์  สุพิทยพันธุ์  พัฒนากรผู้รับผิดชอบพื้นที่ เข้าติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการค้นหาความต้องการฝึกอาชีพ และการศึกษาดูงานของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

(Visited 72 times, 1 visits today)